За проекта ПДФ Печат Е-мейл

Информация за проект “„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Перник и актуализация на ПУП”

Настоящият проект се реализира по договор Договор No BG161PO001/1.4-07/2010/027-U-07 “„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Перник и актуализация на ПУП”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Възложител на проекта за Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) е Община Перник за периода 2014-2020 г., която е бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно Оперативната програма „Регионално развитие“ по приоритетната ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие.“

ИПГВР е стратегически документ, той представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града, респективно конкретни приоритети на развитието, определени в действащи стратегически документи. ИПГВР цели трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на дадена градска територия, чрез интеграция на всички дейности в плана по такъв начин, че взаимовръзката между отделните елементи да има такава синергия, че цялостното въздействие на плана да превишава сбора от въздействието на отделните му съставни части, ако те бъдат осъществени поотделно. Времевият хоризонт за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Перник  е до 2020г.

Проектът е основа за следващия програмен период да се концертират финансовите ресурси от Структурните целенасочени  ефикасно.

Дългосрочната цел е да се превърне гр. Перник  в  по атрактивно място за живеене и работа, чрез подобряване на транспортната свързаност и на техническа инфраструктура , повишаване на трудовата заетост, нивото и качеството на образованието, на услугите и съхраняване на природното равновесие и културната идентичност;

Интегрираният  подход на планиране позволява да се съчетае за  икономическата, социалната , екологичната политика в посока постигане на устойчиво и балансирано развитие. Свързването на екологичните, ландшафтните и културните ценности на града създава  добавена стойност към цялостното икономическо и социално развитие.

Интегрираният план:

• включва пространствена, времева и фактическа интеграция на различни политики, проекти и планови ресурси за градско развитие;
• е връзката между общите устройствени планове и общинските планове за развитие;
• обединява всички заинтересовани страни - бизнес, община, граждани и неправителствения сектор;
• допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града в съответствие с определените приоритети, идентифицирайки и решавайки конкретни проблеми.

Основна цел на проекта:

Планиране на градското развитие чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., ПУП, подробни технически задания за възлагане на инвестиционно проектиране и оценки на съвместимостта.

Специфични цели:

Специфична цел 1: Определяне на визия за развитие на град Перник до 2020 г., с оглед на трайното подобрение на икономическия, физическия, социален и екологичен статус на градските зони и на града като цяло, чрез изготвянето на комплексен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация на градската територия за идентифициране на проблемите и потенциала й за развитие, определяне и утвърждаване на минимум една зона за въздействие и/или максимум до три зони за въздействие, от които поне една със социален характер.

Специфична цел 2: Осигуряване на плановата основа за устойчиво развитие на град Перник чрез изработването на интегриран план за градско възстановяване и развитие за периода до 2020 г. , на подробни устройствени планове, както и на подробни технически задания за възлагане на инвестиционно проектиране, с оглед планиране на реализацията на интервенции в рамките на избраните зони на въздействие, за постигане на дългосрочната визия за развитието на града.

Дейности по проекта:

• Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация съгласно т.1.4.2.2. от „Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР".
• Изготвяне на предложение за зони за въздействие и визия за развитие на града до 2020г.
• Организиране и провеждане на обществени обсъждания и обществен форум.
• Формулиране на Цели и стратегия на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Изготвяне на стратегическата част на ИПГВР
• Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично - частни партньорства на територията на обособената/ите зона.
• Изготвяне на бюджет на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, в съответствие с подготвените и заложени в плана проектни предложение допринасящи за изпълнение на неговите цели и приоритети
• Изработване на Подробни устройствени планове (ПУП) съгласно  изискванията на чл. 135 и чл. 124 на ЗУТ;
• Изработени/Актуализирани ПУП на определените зони на въздействие;
• Разработени пред-проектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР.
• Основен резултат от проекта ще бъде изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Перник  , включващ три зони за въздействие.

Изпълнени дейности по проекта:

До момента по проекта е  изготвен целеви и проблемен анализ на ситуацията в социално икономически и екологичен план  и са идентифицирани зоните за въздействие, съгласно Методическите указания за разработване на ИПГВР .

Структурата на целевия и проблемен анализ.

o Обща характеристика на града и общината като агломерационен ареал;
o Демографски параметри и политика по човешките ресурси на ниво община, град, зона за въздействие;
o Икономическо развитие, вкл. инвестиционна активност в териториален разрез;
o Социална сфера, с акцент върху предоставянето на социални услуги и проблеми на „включването” на изолирани/маргинални социални групи;
o Културно-историческо наследство;
o Управление, неправителствен сектор, обществен ред и сигурност;
o Околна среда;
o Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда;
o Жилищен сектор;
o Техническа инфраструктура, вкл. комуникационно-транспортна система;
o Инвентаризация на актуални проектни идеи, разработени проекти, вкл. такива, получили финансиране или реализирани в последно време;
o SWOT анализ;

В резултат  на целевия и проблемен анализ са определени зоните за въздействие и е представено  икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градската зона и града като цяло.

В следствие на проблемния и целеви анализ, ще бъде разработена визия за развитието на града до 2020 г., ще се идентифицират действително важните перспективи за развитие, които първоначално да намалят и в последствие да прекратят негативните социално-икономически процеси. Това са перспективи, които съдържат потенциала да въвлекат всички налични природни, икономически, социални и демографски ресурси на града.

В зоните за въздействие ще бъдат определена  система от взаимосвързани дейности и проекти, които целят трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на определените зони и града като цяло, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции и подпомогнати от структурните фондове на ЕС.

В процеса на разработване на проекта ще се откроят онези части от градската територия, решаването на чиито проблеми изисква да бъдат прилагани инструментите на интегрираното планиране; ще се идентифицират проблемните градски подсистеми с предоставящо значение по отношение постигането на целите на социално-икономическото развитие на града; ще се формулират възможности, чрез решаване на проблемите на проблемните градски територии и подсистеми и да се въздейства положително върху решаването на определени проблеми на агломерационния ареал;

Ще бъдат разработени подробни устройствени планове за съответните зони, които да подпомогнат осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, чрез реализация на проекти в градски територии и/или подсистеми в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции и подпомогнати от структурните фондове на ЕС;

В процеса на разработване на проекта ще се откроят онези части от градската територия, решаването на чиито проблеми изисква да бъдат прилагани инструментите на интегрираното планиране; ще се идентифицират проблемните градски подсистеми с предоставящо значение по отношение постигането на целите на социално-икономическото развитие на града; ще се формулират възможности, чрез решаване на проблемите на проблемните градски територии и подсистеми и да се въздейства положително върху решаването на определени проблеми на агломерационния ареал;

Ще бъдат разработени подробни устройствени планове за съответните зони, които да подпомогнат осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, чрез реализация на проекти в градски територии и/или подсистеми в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции и подпомогнати от структурните фондове на ЕС;

Ще се постигне синергия между действащи или в процес на актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми, в рамките на определените зони за въздействие;

Зоните за въздействие са:

Зони с преобладаващ социален характер:

Това са градски територии, с преобладаващи жилищни функции. Признакът за интегрираност на този тип зони е обхващане на проблемите на обитаването, отчитайки комплексното състояние на жилищната среда – степента на изграденост и състоянието на техническата и социална инфраструктура, качествата на жизнената среда.

Зони с потенциал за икономическо развитие:

Това са градски територии, с преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности, с функционални характеристики и състояние на техническа инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващите и на нови икономически дейности, както и свободни територии с такова предназначение, определено с устройствени планове.

Зони на публични функции с висока обществена значимост:

Те могат да бъдат централна градска част, централни пешеходни зони, и други зони с налична или възможна концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост, зони с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции, както и наличие на сгради  и недвижими културни ценности.

Признакът за интегрираност при този вид зони е обхващането на широк набор от проблеми, свързани с физическите и експлоатационни характеристики на публична среда и тяхното отстраняване (инженерни мерки, благоустрояване, озеленяване, обзавеждане, както и създаване на условия за изграждане на други обекти, финансирани от други източници, но част от комплексната интеграция), ефектът от което ще засяга цялата или значителни части от градското население по отношение качеството на живот, екологическите и естетическите качества на жизнената среда, привлекателността на града и условията за стимулиране на икономическия растеж.

Основните резултати от изпълнението на договора са:

Изготвени Целеви и проблемен анализ на ниво град;
Разработена стратегия и визия за развитието на град Перник;
Проведени обществени обсъждания;
Определени зони на въздействие;
Идентифицирани проектни идеи и проекти и възможности, финансирани от СФ чрез финансов инженеринг- Публично-частно партньорство.
Извършени на екологични оценки и оценка за съвместимост на ИПГВР;
Изготвен бюджет на ИПГВР на основата на определените проекти;
Изготвена система от индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР;
Изработени/Актуализирани ПУП на определените зони на въздействие;
Разработени пред-проектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР

 
RocketTheme Joomla Templates