Е-мейл

„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Перник и актуализация на ПУП”

Настоящият проект се реализира по договор Договор No BG161PO001/1.4-07/2010/027-U-07 “„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Перник и актуализация на ПУП”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Възложител на проекта е Община Перник, която е бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно Оперативната програма „Регионално развитие“ по приоритетната ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие.“

Изпълнител на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие и актуализиция на ПУП” (ИПГВР) е Консорциум „БЕФТ-ПиЕс Инвент”.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ?

Това е стратегически документ - съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

• Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация;
• Изготвяне на предложение за зони за въздействие и визия за развитие на града до 2020г.;
• Организиране и провеждане на обществени обсъждания и обществен форум;
• Формулиране на цели и стратегия на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие;
• Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично - частни партньорства на територията на обособените зони;
• Изготвяне на бюджет на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие
• Изработване /актуализиране на Подробни устройствени планове (ПУП) съгласно  изискванията на чл. 135 и чл. 124 на ЗУТ на определените зони за въздействие;
• Разработени предпроектни проучвания за проекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА СА ИДЕНТИФИЦИРАНИ ТРИ ОСНОВНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Зоните за въздействие включват система от взаимосвързани дейности, които целят трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градската зона и града като цяло.

Зони с преобладаващ социален характер - това са градски територии, с преобладаващи жилищни функции

Зони с потенциал за икономическо развитие - това са градски територии, с преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности

Зони на публични функции с висока обществена значимост - централна градска част с налична или възможна концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

Определени зони на въздействие;
Идентифицирани проектни идеи и проекти и възможности, финансирани от СФ на Европейския съюз;
Изработени/Актуализирани ПУП на определените зони на въздействие;
Разработена стратегия и визия за развитието на град Перник;
Разработени предпроектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР

 

 
RocketTheme Joomla Templates